Stadgar

STADGAR FÖR UNGA KRIS, KRIMINELLAS REVANSCH I SAMHÄLLETS UNGDOMSFÖRBUND.

§ 1 Namn och syfte

Förbundets namn är Unga KRIS. Unga KRIS är Kriminellas Revansch i Samhällets självständiga ungdomsförbund.

Unga KRIS syfte är att genom information, rådgivning och opinionsbildande arbete, riktat till ungdomar mellan 13 och 25 år, verka för hederlighet, nykterhet och ett drogfritt samhälle.

Unga KRIS arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att minska missbruk och kriminalitet bland ungdomar.

Unga KRIS verksamhet och aktiviteter ska främja medlemmarnas utveckling till ansvarsfulla samhällsmedborgare, deras drogfrihet, sociala upprättelse, personliga utveckling och delaktighet i föreningslivet.

§ 2 Unga KRIS paroll

Unga KRIS paroll är Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet.

Hederlighet innebär att man inte begår brott, att man ständigt är ärlig mot sig själv och andra samt hela tiden följer gällande lag och uppträder som ett föredöme för andra.

Drogfrihet innebär att man avhåller sig från att använda alkohol, narkotika eller andra sinnespåverkande droger (de medel som definieras enligt regelverket i KRIS stadgar § 8) samt att man ej är påverkade av sådana medel vid deltagande i Unga KRIS verksamheter, arrangemang eller uppdrag eller vid vistelse i lokaler som tillhör eller används av Unga KRIS.

Kamratskap innebär att man engagerar sig i sina medmänniskors välbefinnande och att man respekterar andra människors rätt till en egen uppfattning.

Solidaritet innebär att man finns tillgänglig för sina medmänniskor, hjälper till i Unga KRIS aktiviteter och på annat sätt verkar för Unga KRIS syften.

Unga KRIS är obundet i religiösa och partipolitiska frågor. Unga KRIS verksamhet skall i alla delar präglas av öppenhet, ansvarskänsla och respekt för mänskliga rättigheter.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av en enskild person som förklarat sig villig att arbeta för förbundets syften och paroll och som fyllt 13 men inte 26 år. Medlemskapet ska årligen bekräftas.

Förbundsstyrelsen får vägra medlemskap om det finns uppenbara skäl att anta att sökanden kommer att bryta mot förbundets stadgar eller skada eller störa förbundets verksamhet.

Medlem kan när som helst begära utträde ur förbundet. I förekommande fall kvarstår dock medlems ekonomiska ansvar gentemot förbundet tills uppgörelse träffats med förbundet.

3.1 Avstängning

Förbundsstyrelsen eller föreningsstyrelse får avstänga medlem som

– hotar eller förgriper sig på medlem eller besökare,

– i lokal som tillhör eller disponeras av förbundet eller vid aktivitet som organiseras av förbundet uppträder påverkad av medel som definieras enligt regelverket i KRIS stadgar § 8,

– på uppmaning av annan medlem vägrar att genomgå drogtest,

– genom sitt handlande eller sina uttalanden skadar eller allvarligt stör förbundets arbete.

Avstängning gäller på viss tid, dock längst tolv månader från beslutsdatum. Avstängning får förenas med villkor, såsom att den avstängde skall styrka drogfrihet under viss, bestämd tid. Före sådant beslut skall medlemmen beredas tillfälle att yttra sig.

Vid brådskande behov får förbundsordföranden fatta interimistiskt beslut om avstängning, som träder i kraft omedelbart. Förbundsordförandens beslut skall godkännas av förbundsstyrelsen vid närmast kommande sammanträde.

Avstängning gäller inom alla lokalföreningar, regioner och förbundet. Avstängning innebär att medlem ej får vistas i lokal som tillhör eller disponeras av Unga KRIS eller delta vid aktivitet som organiseras av Unga KRIS.

Beslut om avstängning meddelas samtliga lokalföreningar och regionstyrelser. Beslut om avstängning kan ej överklagas.

3.2 Uteslutning

Förbundsstyrelsen ska utesluta medlem, vars kvarstående i förbundet skulle inverka menligt på verksamheten eller som uppsåtligen bryter mot förbundets paroll i § 2. Före sådant beslut skall medlemmen beredas tillfälle att yttra sig. Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning kan ej överklagas.

§ 4 Medlemsregister

Medlem tillhör den geografisk närmast existerande lokalförening, om inte medlem framför önskemål om att tillhöra annan lokalförening.

Förbundet skall föra ett centralt medlemsregister och en förteckning över lokalföreningar som uppdateras fortlöpande. Lokalföreningar skall regelbundet tillställas utdrag ur registret med förteckningar över de medlemmar som tillhör respektive lokalförening.

§ 5 Organisation

Unga KRIS har ett demokratiskt arbetssätt och en organisation uppbyggd av medlemmar, lokalföreningar, regioner och förbund. Unga KRIS har ett nära samarbete med Kriminellas Revansch I Samhället.

5.1 Lokalförening

Lokalföreningens funktion är att, på orter där KRIS bedriver verksamhet, utveckla lokal ungdomsverksamhet som leder till att Unga KRIS syften uppfylls.

En lokalförening ska bestå av minst fem medlemmar. En föreningsstyrelse ska bestå av minst fem ledamöter. En lokalförening bildas, antar stadgar och ansöker om att införas i Unga KRIS-förbundet.

Förbundsstyrelsen beslutar om införande av lokalföreningar genom att bevilja eller avslå ansökningar. Vid beviljande beslutar förbundsstyrelsen om till vilken region lokalföreningen ska tillhöra.

Lokalförening skall varje år före utgången av april månad till förbundsstyrelsen avge rapport om sin verksamhet och sina räkenskaper under föregående år. Förbundsstyrelsen får bevilja förlängd frist.

Förbundsstyrelsen äger rätt att granska lokalförenings samtliga handlingar och räkenskaper.

5.2 Uteslutning av lokalförening

Förbundsstyrelsen ska besluta om att utesluta lokalförening, vars kvarstående i förbundet skulle inverka menligt på verksamheten eller som uppsåtligen bryter mot förbundets paroll i § 2. Före sådant beslut skall lokalföreningen beredas tillfälle att yttra sig. Förbundsstyrelsens beslut kan ej överklagas.

Lokalförening som utträtt eller uteslutits ur förbundet har ej rätt att använda namnet Unga KRIS, förbundets symboler eller material och har ej heller rätt att få eller ta emot ekonomiskt bidrag eller annat stöd av eller till Unga KRIS.

5.3 Upplösning av lokalförening

Beslut om upplösning av lokalförening fattas vid ordinarie föreningsstämma med minst två tredjedels majoritet för att vara giltigt. Vid beslut om upplösning skall lokalföreningens tillgångar efter reglering av skulder tillfalla förbundet.

5.4 Regioner

Regionens funktion är att inom regionens geografiska område skapa utbyte av erfarenhet och idéer mellan lokalföreningar samt att skapa samverkan mellan lokalföreningar när behov finns. Regionstyrelsen har ett ansvar för att få lokalföreningarna att hjälpas åt att starta fler lokalföreningar.

Unga KRIS har fyra regioner – syd, öst, väst och norr. Förbundsstyrelsen fastställer regionernas geografiska områden. Varje lokalförening har rätt att till regionstämman utse två ombud med två suppleanter.

Regionstämman väljer en regionstyrelse som ska bestå av minst tre ledamöter.

Regionstämman utser två ombud och två suppleanter till förbundsstämman samt väljer två ledamöter med två suppleanter till förbundsstyrelsen.

5.5 Upplösning av region och regionstyrelse

Förbundsstyrelsen ska besluta om att upplösa region och/eller regionstyrelse, vars kvarstående i förbundet skulle inverka menligt på verksamheten eller som uppsåtligen bryter mot förbundets paroll i § 2. Före sådant beslut skall regionstyrelsen beredas tillfälle att yttra sig. Förbundsstyrelsens beslut om upplösning kan ej överklagas.

Har regionen upplösts skall förbundsstyrelsen besluta om vilken annan region som berörda lokalföreningar skall tillhöra.

Region eller regionstyrelse som upplösts har ej rätt att använda namnet Unga KRIS, förbundets symboler eller material, ej heller rätt att få eller ta emot ekonomiskt bidrag eller annat stöd av eller till Unga KRIS.

5.6 Förbundet

Förbundets funktion är att hålla samman lokalföreningar och regioner i en gemensam riksorganisation, utveckla gemensamma metoder och policys, sprida information i organisationen, representera Unga KRIS på riksplanet, sprida Unga KRIS till fler orter samt se till att organisationens syften och stadgar efterlevs.

Förbundet leds av en förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen består av två representanter från varje region samt en ordförande, kassör och sekreterare som väljs på förbundsstämman.

5.7 Upplösning av förbundet

Beslut om upplösning av förbundet fattas genom likalydande beslut med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav en ordinarie. Mellan förbundsstämmorna skall förflyta minst en månad. Vid beslut om upplösning skall förbundets tillgångar fördelas mellan eventuella kvarvarande lokalföreningar på sätt som beslutas av den sista förbundsstämman.

§ 6 Förtroendeuppdrag i Unga KRIS

Till förtroendeuppdrag i Unga KRIS kan medlemmar i Unga KRIS eller KRIS väljas.

Endast den som under minst sex månader visat oavbruten frihet från brott och drogmissbruk (räknat från tidpunkten för avtjänat straff eller utskrivning från institution) och som lovar att personligen följa Unga KRIS paroll, det vill säga att avhålla sig från alkohol och andra droger, vara hederlig, en god kamrat och en solidarisk medlem, kan väljas till förtroendeuppdrag i Unga KRIS.

Som förtroendeuppdrag betraktas alla valda uppdrag såsom styrelseuppdrag, ombudsuppdrag på regionstämma och förbundsstämma samt valberedningsuppdrag.

Ovanstående gäller ej för uppdraget som extern revisor.

Förbundsstyrelsen får bevilja dispens från detta krav om synnerliga skäl föreligger.

I samliga beslutande instanser i Unga KRIS ska minst 60 procent av de som väljs ha personlig bakgrund med missbruk eller kriminalitet.

6.1 Omedelbart avskiljande från förtroendeuppdrag

Förbundsstyrelsen ska fatta beslut om att omedelbart skilja förtroendevald från samtliga förtroendeuppdrag om den förtroendevalde begår brott, missbrukar alkohol eller andra droger (definieras enligt regelverket i KRIS stadgar § 8) eller vägrar genomgå drogtest.

Vid brådskande behov får förbundsordföranden fatta interimistiskt beslut, som träder i kraft omedelbart. Förbundsordförandens beslut skall godkännas av förbundsstyrelsen vid närmast kommande sammanträde.

§ 7 Villkor för anställning i Unga KRIS

Endast den som under minst sex månader visat oavbruten frihet från brott och drogmissbruk (räknat från tidpunkten för avtjänat straff eller utskrivning från institution) och som lovar att personligen följa Unga KRIS paroll, det vill säga att avhålla sig från alkohol och andra droger, vara hederlig, en god kamrat och en solidarisk medlem, kan inneha en anställning inom Unga KRIS.

För att vara ansvarig för Unga KRIS rehabiliterande eller stödjande insatser krävs ovanstående men minst ett års oavbruten frihet från brott och drogmissbruk.

§ 8 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie förbundsstämma eller genom likalydande beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav en ordinarie. Sker beslut vid två förbundsstämmor skall minst en månad förflyta mellan dem.

Beslut om särskilda lokala stadgar fattas, för att äga giltighet, med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie föreningsstämma eller regionstämma samt godkänns av förbundsstyrelsen.

Stadgar som endast gäller lokalförening

§ 1 Föreningsstämma

Lokalförenings högst beslutande instans är föreningsstämman. Föreningsstämma hålls varje år före mars månads utgång.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall vara medlemmarna tillhanda senast en månad före föreningsstämman. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och andra handlingar ska medlemmarna ha tillgång till senast när föreningsstämman genomförs.

Alla medlemmar, som bekräftat sitt medlemskap föregående år eller senast en månad före föreningsstämman, har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

De medlemmar som också, under minst sex månader visat oavbruten frihet från brott och drogmissbruk (räknat från tidpunkten för avtjänat straff eller utskrivning från institution) och som lovat att personligen följa Unga KRIS paroll, det vill säga att avhålla sig från alkohol och andra droger, vara hederlig, en god kamrat och en solidarisk medlem, har rösträtt.

Extern revisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Förslag som medlem önskar ha behandlat av föreningsstämma skall vara föreningsstyrelsen skriftligt tillhanda senast fjorton dagar före föreningsstämma. Föreningsstyrelsen skall avge yttrande över sådant förslag.

Föreningsstyrelsen äger ej rösträtt i frågor som gäller dess egen ansvarsfrihet.

Vid lika röstetal avgörs både val och beslut genom lottdragning.

1.1 Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma skall vara medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet samt innehålla uppgift om skälet för dess inkallande.

Extra föreningsstämma kan hållas då föreningsstyrelsen så beslutar, om revisorerna kallar eller om minst en fjärdedel av medlemmarna så begär av föreningsstyrelsen. Extra föreningsstämma ska hållas inom en månad om begäran inkommit från en fjärdedel av medlemmarna eller från revisorn.

Vid extra föreningsstämma gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie föreningsstämma.

§ 2 Ärenden på föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

Öppnande

Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för föreningsstämman

Fastställande av dagordning

Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna

Fastställande av antalet närvarande röstberättigade medlemmar

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen

Revisorernas berättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen

Beslut om verksamhetsplan för innevarande år

Beslut om budget för innevarande år

Ev. övriga förslag från föreningsstyrelsen

Ev. förslag som väckts av medlem och beretts av styrelsen

Val av ordförande

Val av sekreterare

Val av kassör

Val av ledamöter till styrelsen (minst två)

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Val av två ombud och två suppleanter till regionstämman

Val av valberedning (minst tre personer)

Beslut om datum för nästa föreningsstämma

Föreningsstämmans avslutning

§ 3 Valberedning

Valberedningen väljs på föreningsstämman för ett år och ska bestå av minst tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen ska förbereda och lämna förslag på samtliga stadgeenliga val på föreningsstämman.

§ 4 Revisorer

Föreningsstämman ska för ett år välja två revisorer. En av revisorerna bör vara auktoriserad. Revisorerna uppgift är att granska föreningens verksamhet och till stämman avge en berättelse över granskningen. Föreningsstämman väljer också två revisorssuppleanter.

§ 5 Föreningsstyrelsen

Föreningsstämman väljer för ett år föreningsstyrelse. Föreningsstyrelsen ska bestå av minst fem ledamöter (ordförande, kassör, sekreterare samt två ledamöter). Vid föreningsstyrelsens möten förs protokoll. Föreningsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fattas beslut med hjälp av lottdragning.

Föreningsstyrelsens uppgift är att utifrån stadgar och av föreningsstämman antagen verksamhetsplan och budget utveckla och förvalta föreningens verksamhet och ekonomi.

Föreningsstyrelsen är mellan föreningsstämmorna högst beslutande instans i föreningen.

Föreningsstyrelsen utser inom eller utom sig firmatecknare.

Föreningsstyrelsen kan tillsätta utskott, kommittéer och arbetsgrupper för att förbereda, utveckla eller genomföra olika verksamheter. Även vid sådan delegering behåller styrelsen ansvaret inför föreningsstämman.

Stadgar som endast gäller region

§ 1 Regionstämma

Regionens högst beslutande instans är regionstämman. Regionstämman hålls varje år före april månads utgång. Varje lokalförening utser två ombud med två suppleanter till regionstämman.

Kallelse till ordinarie regionstämma skall vara lokalföreningarna till handa senast en månad före regionstämman.

Verksamhetsberättelse och andra handlingar till regionstämman ska lokalföreningarnas ombud ha tillgång till senast när regionstämman genomförs.

Alla ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje ombud har en röst. Regionstyrelsen äger ej rösträtt på regionstämman.

Vid lika röstetal avgörs val och beslut genom lottdragning.

Extern revisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Förslag som lokalförening önskar ha behandlat av regionstämman ska vara regionstyrelsen skriftligt tillhanda senast fjorton dagar före regionstämma. Regionstyrelsen skall avge yttrande över sådant förslag.

1.1 Extra regionstämma

Kallelse till extra regionstämma skall vara lokalföreningarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet samt innehålla uppgift om skälet för dess inkallande.

Extra regionstämma kan hållas då regionstyrelse så beslutar, om revisorerna kallar eller om minst hälften av lokalföreningarna så begär av regionstyrelsen. Extra regionstämma ska hållas inom en månad om begäran inkommit från lokalföreningarna eller från revisorn.

Vid extra regionstämma gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie regionstämma.

§ 2 Ärenden på regionstämman

Vid ordinarie regionstämma ska följande ärenden behandlas:

Öppnande

Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för regionstämman

Fastställande av dagordning

Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna

Fastställande av antalet närvarande röstberättigade ombud

Regionstyrelsens verksamhetsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för det avgående regionstyrelse

Beslut om verksamhetsplan för innevarande och kommande år

Ev. övriga förslag från regionstyrelsen

Ev. förslag som väckts av lokalförening och beretts av regionstyrelsen

Val av ordförande

Val av sekreterare

Val av minst en ledamot till regionstyrelsen

Val av två ombud och två suppleanter till förbundsstämman

Val av två ledamöter och två suppleanter till förbundsstyrelsen

Val av valberedning (minst två personer)

Beslut om datum för nästa regionstämma

Regionstämmans avslutning

 § 3 Valberedning

Valberedningen väljs på regionstämman för ett år och ska bestå av minst två ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen ska förbereda och lämna förslag på samtliga stadgeenliga val på regionstämman.

§ 4 Regionstyrelse

Regionstämman väljer för ett år en regionstyrelse. Regionstyrelsen ska bestå av minst tre ledamöter (ordförande, sekreterare samt minst en ledamot).

Vid regionstyrelsens möten förs protokoll. Regionstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fattas beslut med hjälp av lottdragning.

Regionstyrelsen uppgift är att utifrån stadgar och den av regionstämman antagna verksamhetsplanen utveckla och stödja lokalföreningarnas verksamhet.

Regionstyrelsen är mellan regionstämmorna högst beslutande instans på regionnivån.

Regionstyrelsen kan tillsätta utskott, kommittéer och arbetsgrupper för att förbereda, utveckla eller genomföra olika verksamheter. Även vid sådan delegering behåller regionstyrelsen ansvaret inför regionstämman.

Stadgar som endast gäller förbundet

§ 1 Förbundsstämma

Unga KRIS högsta beslutande instans är förbundsstämman. Förbundsstämma hålls varje år före juni månads utgång.

Kallelse till ordinarie förbundsstämma skall vara regionstyrelser och lokalföreningarna tillhanda senast sex veckor före förbundsstämman. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och andra handlingar ska ombuden ha tillgång till senast fjorton dagar före förbundsstämmans genomförande.

Varje regionstämma väljer två ombud och två suppleanter till förbundsstämman. Alla regionombud har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje ombud har en röst.

Extern revisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Förslag som regionstämma, regionstyrelse eller lokalförening önskar ha behandlat av förbundsstämman skall vara förbundsstyrelsen skriftligt tillhanda senast en månad före förbundsstämman. Förbundsstyrelsen skall avge yttrande över sådant förslag.

Förbundsstyrelsen äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt på förbundsstämman. Vid lika röstetal avgörs både val och beslut genom lottdragning.

1.1 Extra förbundsstämma

Kallelse till extra förbundsstämma skall vara regionstyrelser och lokalföreningar tillhanda senast en månad före mötet samt innehålla uppgift om skälet för dess inkallande.

Extra förbundsstämma kan hållas då förbundsstyrelsen så beslutar, om revisorerna kallar eller om minst hälften av regionstyrelserna så begär av förbundsstyrelsen. Extra förbundsstämma ska hållas inom två månader om begäran inkommit från regionerna eller från revisorn.

Vid extra förbundsstämma gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie förbundsstämma.

§ 2 Ärenden på förbundsstämman

Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden behandlas:

Öppnande

Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för förbundsstämman

Fastställande av dagordning

Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna

Fastställande av antalet närvarande röstberättigade ombud

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse

Förbundsstyrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen

Revisorernas berättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen

Beslut om verksamhetsplan för innevarande och kommande år

Beslut om budget för innevarande och kommande år

Ev. övriga förslag från förbundsstyrelsen

Ev. förslag som väckts av regionstyrelse, regionstämma eller lokalförening och beretts av förbundsstyrelsen

Val av förbundsordförande

Val av förbundssekreterare

Val av förbundskassör

Notering i protokollet av förbundsstyrelseledamöter och suppleanter valda av regionstämmorna

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Val av valberedning (minst tre personer)

Beslut om datum för nästa förbundsstämma

Förbundsstämmans avslutning

§ 3 Valberedning

Valberedningen väljs på förbundsstämman för ett år och ska bestå av minst tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen ska förbereda och lämna förslag på samtliga stadgeenliga val på förbundsstämman.

§ 4 Revisorer

Förbundsstämman ska för ett år välja två revisorer. En av revisorerna bör vara auktoriserad. Revisorerna uppgift är att granska förbundets verksamhet och till stämman avge en berättelse över granskningen. Förbundsstämman väljer också två revisorssuppleanter.

§ 5 Förbundsstyrelse

Förbundsstämman väljer på ett år förbundsordförande, förbundskassör och förbundssekreterare.

För att vara valbar som förbundsordförande, förbundskassör och förbundssekreterare krävs att man suttit i förbundsstyrelsen
föregående år eller att man väljs av en enhällig förbundsstämma.

Förbundsstämman noterar vilka åtta
förbundsledamöter och suppleanter som, för ett år, utsetts av regionstämmorna.

Förbundsstyrelsen ska bestå av totalt elva ledamöter.
Vid förbundsstyrelsens möten förs protokoll.

Förbundsstyrelsen är besluts för då minst hälften av ledamöterna är
närvarande.

Beslut i förbundsstyrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fattas beslut med hjälp av
lottdragning.

Förbundsstyrelsens uppgift är att utifrån stadgar och av förbundsstämman antagen verksamhetsplan och budget
utveckla och förvalta Unga KRIS verksamhet och ekonomi.

Förbundsstyrelsen är mellan föreningsstämmorna högst beslutande instans i Unga KRIS.

Förbundsstyrelsen utser inom eller utom sig firmatecknare.

Förbundsstyrelsen kan tillsätta utskott, kommittéer och arbetsgrupper för att förbereda, utveckla eller genomföra olika verksamheter. Även vid sådan delegering behåller styrelsen ansvaret inför förbundsstämman

Antagna i sin helhet av förbundsstämman 2009-08-14. §5. (Stadgar som endast gäller förbundet) reviderades på förbundsstämman 2013-05-24.

Comments are closed.