Narkotikaklassade läkemedel

Läkemedel används mot sömnsvårigheter, ångest, oro, depressioner m.m. Ett gemensamt namn för dessa preparat är psykofarmaka, då de påverkar en persons psykiska funktioner. Många av dessa preparat har marknadsförts som nya, revolutionerande och framförallt “ofarliga”

Benzodiazepiner

”Benzo är slang för bensodiazepiner, en grupp narkotikaklassade läkemedel. Exempel på vanliga bensodiazepiner är Sobril, Stesolid, Mogadon, Temesta och Rohypnol. Rohypnol är förbjudet i Sverige.

På 1960-talet kom Benzodiazepiner och under ganska lång tid ansågs dessa preparat ofarliga och utan biverkningar. Några kända preparat är Stesolid, Rohypnol, Valium, Mogadon och Sobril. Lägre doser av Benzodiazepiner gör att man blir sömnig, dämpar ångest och är muskelavslappande. Större doser ger en känsla av upprymdhet, reflexerna blir långsammare, munnen torr, muskulaturen slapp och personen kan få yrsel. Talet kanbli sluddrigt, personen kan börja stamma, bli orolig och få hallucinationer. Bruk och missbruk av Benzodiazepiner kan orsaka beroende och långvariga abstinensbesvär med värk i kroppen, nedstämdhet och yrsel. Bensodiazepiner används ofta tillsammans med alkohol eller narkotika.

När bensodiazepiner (främst Rohypnol) kombineras med alkohol kan det leda till aggressivitet och avhämning. Detta har gjort att missbruk av t.ex. flunitrazepam anses förekomma i samband med förberedelse till våldsbrott. Det finns exempel på att oskyldiga personer har drogats med flunitrazepam för att underlätta sexuellt utnyttjande. På grund av detta har Rohypnol avregistrerats i Sverige men preparatet finns att köpa illegalt. Dessutom ingår flunitrazepam fortfarande i andra godkända läkemedel.

Runt 1990 introducerades en ny grupp antidepressiva läkemedel, som Prozac, Fontex och Cipramil. De föreskrivs för depressioner, premenstruella besvär, aggressioner, rampfeber, svartsjuka, ätstörningar samt trötthet m.m. Rapporter om biverkningar har kommit in där personer haft sömnsvårigheter, illamående, diarréer, huvudvärk och oro. Även självmordsförsök och våldsamma dödsfall har inträffat. I USA har Prozac blivit en gatudrog bland missbrukare. I Sverige äter över 1 miljon svenskar vanebildande tabletter.

Barbiturater

Barbiturater var ett sömnmedel som kom under 1900- talets början. De användes även som lugnade medel. Vissa Barbiturater innehöll valerina och opium och var oerhört giftiga och kunde framkalla förvirringstillstånd. Idag finns det endast ett fåtal preparat kvar i denna kategori. Barbiturater har en rad negativa effekter, bland annat att de i höga doser hämmar andning- och hjärtverksamhet vilket i värsta fall leder till omedelbar död.

Kodein

Kodein, är ett smärtstillande ämne, ett morfinderivat, tillhörande gruppen opiater. Kodein är en av de naturliga opiaterna i opiumvallmo. Jämfört med de besläktade ämnena heroin och morfin, har kodein lägre potens. Den biokemiska förklaringen till att kodeins verkan är densamma som den för morfin, är att kodein omvandlas till morfin i kroppen. Kodein omvandlas i kroppen till morfin.

Fentanyl

Fentanyl (1-fenetyl-4-N-propionylanilinopiperidin) är en mycket stark opioidagonist med kortvarig effekt. Det antas att det är upp till 75–100 gånger starkare än morfin, men påverkar närmast µ-opioidreceptorerna i det centrala nervsystemet.

Fentanyl är ett kraftigt smärtstillande medel Det förekommer i sjukvården bland annat som plåster som sätts på kroppen och som långsamt utsöndrar läkemedlet till kroppen under några dagar. På så vis fås smärtlindring under lång tid. Fentanyl används som läkemedel för att lindra mycket starka smärtor och inom anestesin. Det används även som intravenöst narkosmedel. Fentanyl uppfanns i Belgien på 1950-talet och har använts inom sjukvården sedan 1960-talet.

På grund av fentanylets styrka är risken för överdosering stor, och dödlig andningsdepression kan snabbt uppstå. Försvagad andningsförmåga är ett alarmerande tecken på ett hotande överdoseringstillstånd. Överdoseringen kan effektivt hävas med opioidantagonister, till exempel med en naloxoninjektion.

Subutex

Buprenorfin är den aktiva substansen i läkemedlet Subutex, som började användas på 1990-talet som substitut vid avvänjning av opiatberoende (exempelvis heroin) och som smärtstillande till patienter som inte tål andra opiater eller opioder. I Sverige blev det godkänt som läkemedel 1999.

Subutex avänds i behandlingen av opiatmissbrukare, främst heroinister, men finns även på den illegala marknaden. Det sprids till ungdomar som missbrukspreparat. Det kan injiceras eller intas i tablettform. Effekten är lugnande. Man blir slö och dåsig. Ögonlocken faller ned, pupillerna kan bli extremt små. Vid överdoser blir andningen långsam och livshotande andningsförlamning kan uppstå, särskilt i kombination med benzodiazepiner, barbiturater eller alkohol. Precis som vid all annan droganvändning är effekter och symptom individuella och kan därför skilja sig från person till person och från gång till gång.

Studier visar att allt fler börjar sitt opiatmissbruk med att ta subutex. De injicerar läkemedlet som de köpt illegalt. Totalt angav 51 aktiva injektionsnarkomaner att subutex är deras vanligaste eller näst vanligast använda drog. Av dem som använde subutex sa 65 procent att de injicerar drogen.

Metadon

Metadon är en drog som främst är känd som ett medel mot andra droger, främst opiater som heroin och morfin. Dock är det en egen drog av klassen opiater och man kan också bli beroende av Metadon. Metadon framställdes första gången i Tyskland så sent som 1939 i företaget IG Farben. Målet för Metadon var att vara effektivare än morfinet som var dyrt och dessutom något begränsat. Metadon kom dock efterkriget i amerikanska händer och där utvecklades det till ett effektivt smärtstillande medel.

Effekter
Metadon i sig självt är en beroendeframkallande drog och det går att utveckla ett missbruk enbart på metadon om man kommer över det. Om man inte är heroinist så brukar man få ett mildare euforiskt rus av drogen. Man kan också bli trött och illamående och effekten är mycket individuell. Brukaren tar drogen flytande, injicerar den eller i sällsynta fall i tablettform. Metadon kan i mycket små mängder vara dödligt för den som inte använder heroin, vilket gör att drogen i sig är mycket farlig.

Källor
www.drogfritt.nu
http://www.paihdelinkki.fi/sv/databank/informationssnuttar/droger-lakemedel-och-ovriga-beroenden/fentanyl
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/familjbarnochungdom/stodtillbarnochungdom/missbrukochvald
http://www.dn.se/nyheter/sverige/subutex-tas-allt-oftare-som-drog/
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=116
www.drogportalen.se/metadon/

Comments are closed.