Internetdroger

Vad menas med internetdroger?

 • Designerdrugs
 • RC-droger, Research Chemicals
 • Legal Highs
 • Rökmixar, syntetiska cannabinoider, hallucinogerner, katinon-derivat etc
 • Preparat som på olika sätt förknippas med internet (försäljning,marknadsföring etc)

Kunskapsläget är fortfarande mycket svagt när det gäller de flesta av dessa preparat.

EMCDDA (EUs kontrollorgan för narkotikafrågor) har ett early-warning system,
EWS, där man samlar kunskap om nya droger på marknaden.

Över än 100 nya psykoaktiva substanser har rapporterats sen starten av EWS
1997. Rekordmånga nya (41) substanser rapporterades 2010. 2008 rapporterades katinon-derivat och syntetiska cannabinoider för första
gången.

Syntetiska cannabinoider/Spice

Växtblandningen, också kallad rökmix, prepareras med så kallade syntetiska cannabinoider. I
december 2008 identifierades en syntetisk cannabinoid i Spice och kort därefter identifierades ett
par till. År 2009 klassades de första syntetiska cannabinoiderna i Sverige och numera är ett flertal
klassade som antingen narkotika eller som hälsofarlig vara.

De syntetiska cannabinoiderna binder mot samma receptorer i hjärnan som THC
(tetrahydrocannabinol, den mest framträdande substansen i cannabis) och har utvecklats under
de senaste 40 åren som ett potentiellt läkemedel, främst i smärtlindringssyfte. Det har dock visats
sig vara svårt att separera de önskade effekterna från de psykoaktiva.

Den mest kända rökmixen är Spice. Förekomsten av Spice rapporterades in till CANs
rapporteringssystem om droger hösten 2007. Det är emellertid rimligt att anta att preparatet
förekommit på internet tidigare än så, enligt den tyska artikeln ”Spice: A never ending story?”
(Lindigkeit et al 2008) omnämns Spice på internet år 2006.
Rökmixarna går under flera olika produktnamn och kan innehålla en eller flera syntetiska
cannabinoider. Det är således svårt att veta om rökmixen innehåller en olaglig substans eller inte.

Tillförselsätt: huvudsakligen genom rökning, vanligast genom rökning av
färdigberedd vara med syntetiska cannabinoider och växtmaterial, i en del fall
uppblandat med tobak, kan inmundigas som te, vissa uppgifter finns om nedsväljning
av växtmaterial (förfaringssättet kan dock framkalla kräkningar). Spice kan ej
injiceras.

Ruseffekter: liknande cannabis med eufori, vid höga doser hallucinationer, ruset kan
vara upp till sex timmar.

Biverkningar: röda ögon (konjunktivit), hjärtklappning, muntorrhet, uttorkning,
illamående, kräkningar, trötthet (”seghet”), panikångest, hallucinationer, förlorad
verklighetskontakt, tvångstankar, under efterfasen nedsatt minne.

Skadeverkningar-risker: de fysiska skadeverkningarna är ofullständigt
kartlagda, eftersom beredningarna endast varit föremål för missbruk en kort
tid: de psykiska skadeverkningarna är av samma slag som för cannabis.

Kännetecken att hålla koll på som förälder/anhörig.

 • Starkt intresse för brevlådan.
  Ofta köps spice via nätet – och skickas hem per brev. Det är inte säkert att det är i din brevlåda det landar, men ett nyvaknat intresse för brevlådetömning bör uppmärksammas.
 • Aceton på rummet eller i väskan.
  Pulvret brukar blandas ut med aceton och sprejas på någonting rökbart.
 • Rökning.
  Eftersom man ofta röker spice, är tobaksbruk en riskfaktor – men tänk på att man också kan spreja drogen på handen eller vattenflaskan och slicka i sig den, alternativt injicera.
 • Kraftiga humörsvängningar.
  Spiceruset kan få bieffekter som ångest, hjärtklappning, panikanfall, psykoser och förvirring. Överdoser kan göra personen uppvarvad, onaturligt uppspelt och hyperaktiv.
 • Sömnproblem, huvudvärk och dåligt minne.
  Särskilt om dessa kommer plötsligt.
 • Beteendeförändringar.
  Ökad frånvaro i skolan, utbytt vänkrets, avstängd mobil och “tappade” pengar.
 • Röda ögon, stora pupiller.

Mefedron

Mefedron (4-metylmetkatinon, 4-MMC) är ett centralstimulerande medel som
blev klassat som narko- tika i maj 2009 från att tidigare varit klassat som
hälsofarlig vara.

Substansen anses ge ett euforiskt rus med hallucinogen effekt. Andra effekter
är ångest, psykos, yrsel och medvetslöshet. Även dödsfall kan
sammanknippas med preparatet.

Mefedron förekommer oftast i pulverform men även som tabletter eller i
kapsel. Av uppgiftslämnarna i rapporteringssystemet har användargruppen
beskrivits främst vara ungdomar

Tillförselsätt: nedsväljning (ofta inlindat i toalettpapper), snortande ger snabbare
insättande effekter men kan upplevas som obehagligt p.g.a. slemhinneretande
effekter, kan rökas, injektion och rektal tillförsel har rapporterats.

Ruseffekter: eufori, förhöjd sinnesstämning, energikänsla med aktivitetsbe- hov,
stegrad empati med markerad välvilja mot andra människor, betydande likheter i
rusbilden med både amfetamin-kokain resp. MDMA, kraftigt vidgade pupiller,
upplevelse av intensifierade färger, synrubbningar, vid högre doser: sexuell
upphetsning och orgasmliknande kroppsupplevelse, hallucinationer, ruset kan vara 3
4 timmar efter en enstaka dos men för- längs ofta genom upprepad tillförsel så att
den totala rusperioden kan uppgå till 24 timmar.

Skadeverkningar-risker: kramper, hjärtpåverkan, blodtrycksstegring, puls- stegring,
temperaturstegring, uttorkning, medvetslöshet, enstaka dödsfall misstänks ha
samband med intag, ett dödsfall orsakat av mefedron rapporterades i Sverige 2009,
hallucinationer, psykos (förvirring), depression och självmordstankar under
abstinens.

Källor
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/alkohol-drog/internetdroger-kartengren.pdf

Comments are closed.